Ochrona danych osobowych

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Postanowienia ogólne dot. zgody, identyfikacja Administratora

Udzieleniem tej zgody na przetwarzanie danych osobowych wyraża Pan/Pani zgodę na to, aby spółka ASPIRE SPORTS, s.r.o., z siedzibą Jinačovice 514, 664 34 Kuřim, Regon: 269 58 317, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Brnie, dział C, nr wpisu 47772 (zwana dalej „Administratorem”), przetwarzała przekazane przez Pana/Panią dane osobowe.

 

2. Przetwarzane dane i zakres ich przetwarzania

Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim zostały przekazane Administratorowi i także wyłącznie w związku z celem przetwarzania (zob. punkt 3).

W przypadku udzielenia dożywotniej gwarancji będzie chodziło o następujące dane osobowe:

W przypadku przesyłania e-maili reklamowych, newsletterów oraz innych wiadomości handlowych zawierających zestawienie nowości i promocji marki GT

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Wszystkie dane osobowe przekazane Administratorowi należy przetwarzać w celu:

 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niniejsza Państwa zgoda udzielona w zakresie danych osobowych niezbędnych do osiągnięcia celu przetwarzania określonego w § 3.

 

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazane Administratorowi na podstawie niniejszej Państwa zgody będą przetwarzane przez okres niezbędny (nieokreślony – do czasu wycofania Państwa zgody na ich przetwarzanie).

 

6. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych wykonuje Administrator, ewentualnie osoby trzecie dostarczające środki i gwarancje odpowiedniego oraz właściwego przetwarzania danych osobowych, zabezpieczenia danych osobowych i ochrony Państwa praw (zwani dalej „Podmiotami przetwarzającymi”). Podmioty przetwarzające będą miały bezpośredni dostęp do Państwa danych osobowych wyłącznie w okresie niezbędnym i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przetwarzania. Podmiotami przetwarzającymi są:

 

7. Prawa osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do Państwa danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, w szczególności mają Państwa następujące prawa:

 

8. Prawo wnieść skargę do organu nadzorczego

Jeżeli osoba, której przetwarzane dane osobowe dotyczą, ma wątpliwości co do przestrzegania zasad zawartych w tym dokumencie, lub powzięła podejrzenie, że działalność Administratora danych osobowych narusza jej prawa, ma prawo złożyć skargę na Administratora danych osobowych we właściwym organie nadzoru (Urząd ochrony danych osobowych).

 

9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym czasie w okresie trwania przetwarzania danych. Wycofanie zgody musi być dostarczone Administratorowi danych na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail, Elektroniczna Skrzynka Podawcza). Wycofanie zgody wywołuje skutek w dniu doręczenia wycofania zgody Administratorowi danych i nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne i odbywa się na innej podstawie prawnej aniżeli ta zgoda. Na przykład, jeżeli chodzi o niezbędne przetwarzanie danych osobowych w celu spełnienia zobowiązań wynikających z umowy, spełnienie obowiązku ustawowego lub inny powód prawny.

 

10. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można skontaktować się na piśmie pod adresem: Jinačovice 514, 664 34 Kuřim, lub elektronicznie:

  1. pod adresem e-mail: aspire@aspire.eu
  2. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: pfjnq5d

Administrator ma prawo do żądania udokumentowania tożsamości kontaktującej się osoby z powodu zabezpieczenia ochrony danych osobowych, z tego samego powodu może być wszelka komunikacja między Administratorem i kontaktującą się osobą monitorowana.

 

11. Skutki niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, nie istnieje żaden obowiązek prawny ich przekazania i również nie istnieją sankcje za ich nieprzekazanie. Skutkiem nieudzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest tylko fakt, że osoba, której dane dotyczą, nie będzie mogła korzystać z usług Administratora, w przypadku których jest niezbędne przetwarzanie danych osobowych na podstawie tej zgody. 

 

12. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazane do przetwarzania będą chronione standardowymi procedurami bezpieczeństwa i technologiami, które nie muszą jednak spełniać funkcję zabezpieczającą w 100%, ponieważ może dojść do kradzieży, włamania lub ujawnienia bazy danych osobowych prowadzonej przez Administratora.

Administrator danych powinien regularnie kontrolować bezpieczeństwo przechowywanych danych i również aktualizować technologię zabezpieczeń. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa i ewentualnego ujawnienia danych osobowych osób, których dane dotyczą, Administrator poinformuje o tym ryzyku osobę, której dane dotyczą a także Urząd ochrony danych osobowych.

W przypadku pseudonimizacji danych osobowych za pomocą kodu, hasła lub innego środka pseudonimizacji, osoba, której dane dotyczą, ponosi odpowiedzialność za utratę, kradzież lub ujawnienie takich środków ochrony.

 

13. Ważność zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest ważna od dnia jej wyrażenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych, który został zdefiniowany w § 5 niniejszej zgody lub do wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 

14. Postanowienia końcowe

Osoba, której dane dotyczą, potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym dokumencie. Swoją zgodę udziela zgodnie z własną wolną wolą, mając świadomość powagi sytuacji.

[X]

Zapisz się do newslettera!

Będziemy wysyłać Ci informacje o nowościach i promocjach dotyczących rowerów GT.